Müügitingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1.  Müügitingimused kehtivad harleywaxing.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Cosmeta Trade OÜ (edaspidi Cosmeta Trade) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2.  www.harleywaxing.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3.  Cosmeta Trade jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.harleywaxing.ee veebilehel.

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
2.1. Cosmeta Trade müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
2.2. Cosmeta Trade ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Cosmeta Trade arvelduskontole.
2.3. www.harleywaxing.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. HINNAD
3.1. Kõik www.harleywaxing.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
3.2. Cosmeta Trade jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.3. www.harleywaxing.ee e-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.
3.4. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Kliendi viimast e-poe külastust olla uuenenud.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
4.1. Tellimuse tasumisel valib Klient e-poe valikust tasumiseks sobiva makseviisi. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5. KOHALETOIMETAMINE
5.1. Peale müügilepingu jõustumist komplekteerib Cosmeta Trade tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
5.2. www.harleywaxing.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest
5.3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Cosmeta Trade’i koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Cosmeta Trade ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. TAGASTAMISÕIGUS
6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul, kui Kliendile on tarnitud suletud pakendis tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms).
6.3. Lisaks ei kehti 14-päevane taganemisõigus toodetele, kui:
6.3.1. toode on valmistatud arvestades konkreetse Kliendi isiklikke vajadusi
6.3.2. toode on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt
6.3.3. toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada
6.3.4. toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.
6.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
6.5. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@cosmeta.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
6.7. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.

7. OSTETUD TOOTE KASUTAMINE MAJANDUS- VÕI KUTSETEGEVUSE EESMÄRGIL ( k.a. juriidilised isikud)
7.1. Juhul, kui ostetud toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Selliste juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Sellel perioodil tootjapoolsete defektide ilmnemisel toode asendatakse või remonditakse.
7.2. Toodet ei asendata kui:
7.2.1. toode on valmistatud arvestades konkreetse Kliendi isiklikke vajadusi.
7.2.2. toode on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
7.2.3. toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
7.2.4. toode on segatud või ühendatud mingisuguse teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam eraldada.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
8.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Cosmeta Trade’i probleemist e-posti aadressil info@cosmeta.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
8.3. Kui tootele on Cosmeta Trade või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Kliendile garantiitingimused kirjalikult koos tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
8.4. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et toode on ostetud www.harleywaxing.ee  e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Cosmeta Trade probleemi lahendamata jätta.
8.5. Cosmeta Trade ei vastuta:
8.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
8.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
8.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
9.1. Cosmeta Trade vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Cosmeta Trade’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2. Cosmeta Trade ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Cosmeta Trade ei saanud mõjutada ette näha.

10. PRIVAATSUS
10.1. www.harleywaxing.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Cosmeta Trade’ile enda isikuandmete töötlemiseks.
10.2. Cosmeta Trade kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11. MUUD TINGIMUSED
11.1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Cosmeta Trade’il on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.